תקנון אתר

תקנון אתר easyshapes

1.         כללי

1.1.       אתר האינטרנט easyshapes (להלן: “האתר”) שפותח ומופעל ע”י צור יזמות עסקית מ.ע   066426271 (להלן: “easyshapes”) משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצר על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

1.2.       הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין easyshapes. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.3.       גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.4.       התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של easyshapes ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

1.5.       בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.6.       כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

2.         אודות המכירות 

2.1.       easyshapes מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצר כמפורט להלן, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחיר אטרקטיבי.

2.2.       עבור המוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף מכירה” אשר  הכולל את המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה (בהתאם לסוג המכירה), פרטי אספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: “דף המכירה”). דף המכירה הנו באחריות חברת paypal  ובכפוף לתקנונה.

2.3.       חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין.

2.4.       טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: “פעולה”) יש להקליד פרטים בסיסיים בדף המכירה, כאמור לעיל, כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: “הלקוח” או “מבצע הפעולה”). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

2.5       למען הסר ספק, פרטים אלה, אינם ניתנים להעברה, לגורם כלשהו מלבד easyshapes, והם לשימושה הבלעדי של חברת paypal, באחריותה ובכפוף לתקנונה.

2.6.       עם כניסת הרוכש לדף המכירה, מועברים פרטי כרטיס האשראי לחברת paypal אשר תהליך הרכישה, לרבות חיוב כרטיס האשראי נעשה באמצעותה, באחריותה ובכפוף לתקנונה.

paypal תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, יועברו פרטי כתובת הרוכש, לרבות פרטי יצירת הקשר, לחברת easyshapes לצורך שליחת המוצר בדואר.

יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל easyshapes. הרישום שנרשם במחשבי easyshapes יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.7.       במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה מחברת paypal. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של paypal לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.

2.8.       לתשומת ליבך: המוצר המוצע באתר מצוי ומוחזק ע”י הספק וכל הזמנה כפופה להמצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.

עם זאת, יובהר כי easyshapes עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצר המוצג למכירה באתר יימצא במלאי הספק במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם. כמו כן, עם קבלת הזמנה מלקוח למוצר, easyshapes מחייבת את הספק לשריין את המוצר בעבור הלקוח כנגד ההזמנה כך שיהא זמין ומוכן לאספקה ללקוח במועד הקבוע בדף המכירה.

ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת easyshapes מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר אצל הספק לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון.

2.9.       בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה.

3.         שיטות המכירה

א.         מכירה רגילה

3.1        מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

3.2        מבצע הפעולה, המבקש לרכוש מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) יבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

3.3        easyshapes תהא רשאית להפעיל מכירות מכל סוג שהוא עבור לקוחות מסוימים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובתנאים שייקבעו על ידה מעת לעת.

3.3.1     הוראות תקנון זה יחולו על מכירות אלו בשינויים המחייבים.

4.         מועדי המכירה

4.1        במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.

5.         אספקת/הובלת המוצרים

5.1        easyshapes ו/או הספק (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

5.2        easyshapes ו/או הספק יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. easyshapes ו/או הספק מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

5.3        באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, easyshapes ו/או הספק יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. דע: easyshapes עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

5.4        דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים משלוח מחוץ לישראל.

במקרה של משלוח מחוץ לישראל כאמור, easyshapes ו/או הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין משלוח בישראל, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.

5.5        הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע”מ (לשעבר רשות הדואר לישראל) יחולו על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל מציע. ויודגש, easyshapes רשאית להשתמש בכל אופן משלוח לרבות דואר רגיל על פי שיקול דעתה.

5.6        זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

5.7        דמי המשלוח כלולים יחד עם התשלום בגין המוצר.

5.8        רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מ- easyshapes או מעסקו של הספק, בהתאם לגורם האחראי על אספקת המוצר ללקוח, ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים, כפי שיפורט בדף המכירה של המוצר. במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף, ניתן לפנות לבירור האמור, בתיבת “צור קשר” באתר.

איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.

5.9        בעת אספקת המוצר, רשאים easyshapes ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

5.10      במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.

5.11      במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, יידע הלקוח את easyshapes בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. במידה שלקוח לא יידע את easyshapes בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ול- easyshapes לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי easyshapes, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.

 

6          שירות לקוחות

6.1        לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של easyshapes בדואר אלקטרוני eyaltzur2@gmail.com, או בטלפון 054-6776814.

נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

7          כשרות להשתמש באתר

7.1        כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי רכישה באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

7.1.1     המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

7.1.2     המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

7.1.3     המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

7.1.4     המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

7.2        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא easyshapes, רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף ברכישה באתר, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

7.2.1     מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

7.2.2     מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;

7.2.3     מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

7.2.4     מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב- easyshapes ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

 

8          מדיניות פרטיות

8.1        כדי לרכוש מוצר או שירות ו/או כדי לתת הצעה במכירות באתר, יש לספק מידע לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

8.2        למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר ל- easyshapes במועד הרכישה באתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של easyshapes. בשימוש באתר המשתמש מאשר ל- easyshapes לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור בין חברות שונות בקבוצת  easyshapes.

8.3        מעבר לשימוש הנ”ל easyshapes מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. easyshapes תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות, ולמעט השימוש שעושה חברת paypal במידע, לצורך ביצוע עסקת הרכישה.

למען הסר ספק, הפרטים, כאמור לעיל, לרבות פרטי כרטיס האשראי, מופיעים אוטומטית, עם כניסת מבצע הפעולה (הרוכש) לדף המכירה, לחברת paypal, לצורך ביצוע החיוב.

8.4        easyshapes נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, easyshapes לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

8.5        easyshapes תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי, במטרה לשפר את השירות הניתן על ידי האתר.

9          חזרה מרכישה

9.1        מבצע פעולת הרכישה אינו יכול לבטל את עסקת הרכישה, אלא אם יוכח כי אינו נופל בגדר האמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981, האומר כי לא ניתן ממבצע הפעולה לבטל עסקה במקרים כדלקמן:

א.         טובין פסידים;

ב.         מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995;

ג.          טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

ד.         טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

9.2        במידה ומבצע הפעולה אינו בגדר האמור בסעיף 9.1 לעיל ביטול  עסקה, יעשה באמצעות פנייה בכתב ל- easyshapes בלבד, באמצעות תיבת “צור קשר” ו/או באמצעות שליחת הודעה מפורטת למייל הבא: eyaltzur2@gmail.com

9.3        תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:

ביטול מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה יתאפשר רק לאחר הוכחת הצרכן לספק כי המוצר שקיבל לידיו, פגום ואינו בר שימוש. למען הסר ספק, נטל ההוכחה כי הפגם נוצר קודם לקבלת המוצר ע”י הצרכן, הינו על הצרכן בלבד, הודעה סתמית על פגם במוצר לא תחשב כהוכחה לעניין זה.

9.4        דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצע בו שימוש בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של easyshapes לתבוע את נזקיה בשל כך, והכל בכפוף לסעיף 9.5 להלן.

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

9.5        האמור בסעיפים 9.3, ו-9.4,  לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד’) לחוק הגנת הצרכן, כמפורט בסעיף ‎‎9.1 לעיל.

9.6        easyshapes תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

9.6.1     במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

9.6.2     במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

9.6.3     אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של מבצעי הרכישה ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו;

9.6.4     אם יתברר ל- easyshapes כי הרוכש עלול לשוב ולמכור את המוצר, לצד ג’ ו/או לסחור בו.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ו- easyshapes תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי easyshapes בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

10         אחריות

א.         היעדר אחריות בגין המוצר

10.1      easyshapes מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. למען הסר ספק, יובהר שאלא אם נקבע אחרת בדף המכירה או על פי דין, הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה, לשמירה ולאופן השימוש במוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, והוא יהיה אחראי הבלעדי לנזק למוצר כתוצאה מאי מילוי האמור בסעיף זה.

10.2      נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את easyshapes. תמונות המוצר באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצר הנמכר בפועל.

10.3      easyshapes ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

10.4      מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3 .10 לעיל, easyshapes ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.

ב.         פעילות באתר

10.6      השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי easyshapes בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

10.7      easyshapes עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת,  easyshapes אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, easyshapes לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו בקשתך לרכישה לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש את בקשתך או לעדכנה.

10.8      easyshapes לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

11         תנאים נוספים

11.1      אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של easyshapes ו/או מי מטעמה.

אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן easyshapes נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

11.2      רישומי המחשב של easyshapes בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

11.3      בנוסף לאמור בסעיף 11.1 לעיל, ולמען הסר ספק, כל המופיע באתר, לרבות אך לא רק, תוכן, תמונות, סרטים הוא רכושה הבלעדי של easyshapes ואין לעשות כל שימוש או הפצה, פרסום, קישור או שינוי כלשהו של האתר או כל הנמצא בו, ללא רשות מפורשת ובכתב מ- easyshapes. למען הסר ספק, המוצר ורישום המדגם בגינו הינם רכושה הבלעדי של easyshapes.

12         שונות

12.1      פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל-אביב – יפו, מרכז, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים.

12.2      התקנון עודכן לאחרונה באוקטובר 2013 וניתן לשינוי בכל עת ע”י easyshapes, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

קנייה מהנה מצוות  easyshapes.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *